Aktuln projekty Management staveb Projektov pprava Supervize staveb Dozory staveb Rizikov management Poradenstv Vae kariera

Aktuln projekty

Management staveb

Projektov pprava

Supervize staveb

Dozory staveb

Rizikov management

Poradenstv

Vae kariera

Apartmnov dm KRISTIN eladn

Detaily na www.ad-kristian.cz

- supervize projektov dokumentace
- tendrov zen, vbr zhotovitele
- smluvn zajitn realizace stavby
- zen vstavby Project Manager, technick a nkladov dozor
- pedn stavby investorovi
- realitn innost pi prodeji byt

Dm socilnch slueb pro seniory LANDEK Ostrava Petkovice

Detaily na www.adlandek.cz

- supervize projektov dokumentace
- zadn stavebnch standard
- tendr na zhotovitele, vbr zhotovitele
- zen vstavby Project Manager, zajitn jakosti realizace
- nkladov dozor
- pedn stavby investorovi

SUPERVIZE staveb - Ing. Milan Dobeka, Jinsk 168, 742 58 Pbor