Akce- PODCHOD POD RYCHLOSTN KOMUNIKAC V BACE
Investor - OBEC BAKA
Realizace - srpen 2002 listopad 2002
Investin nklady - 5.200.000 K
Doba vstavby - 4 msc
Kapacity stavby - tubus pechodu dlky 34 m + 2 kryt vstupov rampy
  - peloky telefon, plyn
  - ppojka elektro
Dodavatel stavby - ALPINE stavebn spolenost CZ, a.s.
Projektant - Dopravoprojekt Ostrava
Technick dozor investora - SUPERVIZE STAVEB - Ing. Milan Dobeka
PODCHOD POD RYCHLOSTN KOMUNIKAC V BACE

Elegantn mimorovov ken frekventovan p trasy s rychlostn komunikac 1.tdy Ostrava Frdlant n.O. v obci Baka.

Dispozin een : Nkolik smrtelnch raz si vydalo radikln een ken p trasy s rychlostn komunikac formou podchodu pro p a cyklisty. Podchod propojuje 2 sti obce, rozdlen rychlostn komunikac. Na tubus podchodu navazuj oboustrann kryt vstupov rampy, navazujc na chodnky v obci.

Konstrukn een : Monolitick betonov konstrukce tubusu, betonov oprn zdi ramp, ocelov konstrukce zasteen s polykarbontem.

SUPERVIZE staveb - Ing. Milan Dobeka, Jinsk 168, 742 58 Pbor