Akce- SPORTOVN HALA "SPORT" FRDLANT n.O.
Investor - MSTO FRDLANT NAD OSTRAVIC
Realizace - Z 2003 Z 2004
Investin nklady - 24.000.000 K
Doba vstavby - 12 msc
Kapacity stavby - 2 tlocviny zvodn + trninkov
  - 1 bytov jednotka sprvce, kancelsk plochy TJ
  - fittnes, restaurace, atny
Dodavatel stavby - UNIPS a.s., Ostrava
Projektant - ARKO s.r.o.,Ostrava
Technick dozor investora - SUPERVIZE STAVEB - Ing. Milan Dobeka
SPORTOVN  HALA  SPORT   FRDLANT n.O.

Realizace projektu vstavby vceelov sportovn haly s reprezentativnm a dstojnm zzemm stolnho tenisu ve Frdlantu nad Ostravic.

Dispozin een : Objekt je tvoen dvmi vzjemn propojenmi dvojpodlanimi budovami zasteenmi vlcovou plochou stechy. V pzem atny se socilnm zzemm, strojovna tepelnch erpadel, fittnes a restaurace. V pate pak vceelov hala, trninkov hala stolnho tenisu a byt sprvce.

Konstrukn een : Zkladov pasy v kombinaci s patkami nosn ocelov konstrukce hal, plynosiliktov vyzdvky, stropy monolitick betonov, sendviov konstrukce stenho plt na trapzovm plechu s hydroizolac AXTER, zateplen fasda tl. 100 mm.

Zajmav een ( detail ) : Vytpn hal eeno tepelnmi erpadly vetn chlazen vnitnho prosted.

SUPERVIZE staveb - Ing. Milan Dobeka, Jinsk 168, 742 58 Pbor