Akce- APARTMNOV DM LARA ELADN
Investor - BESKYDSK REHABILITAN CENTRUM ELADN
Realizace - z 2006 LISTOPAD 2007
Investin nklady - 130.000.000 K
Doba vstavby - 15 msc
Kapacity stavby - 53 byt, podzemn parking 40 stn, bazn, soln
     jeskyn,restaurace,sauna, prodejna, fittnes,
     konferenn zzem
Dodavatel stavby - SKANSKA CZ a.s.
Projektant - Petr Lichnovsk architektonick kancel s.r.o.
Technick dozor investora - SUPERVIZE STAVEB - Ing. Milan Dobeka
APARTMNOV DM LARA ELADN

Prvn etapa vrazn urbanistick a architektonick pemny lzn v eladn vytvoila dominantn obytn komplex se souasnm doeenm vstupu do arelu. Soust stavby je nov vznikl plocha nmstka s kanou, kter slou zrove jako letn zahrada restaurace a odpoinkov plocha lzeskm hostm.

Dispozin een : Bytov dm o esti podlach, v 1.PP parking, v 1.NP spoleensk zzem ( obchod, bazn, sauna, restaurace atd.) dal parta byty.

Konstrukn een : Zaloen objektu tvo tzv. bl vana vodostavebn beton, monolitick B skelet s vyzdvkami, devn Euro okna, nerez bazn, termofasda

Zajmav een ( detail ) : Fasdn dekorativn prvky 5. + 6.NP profil AEROFOLIS

SUPERVIZE staveb - Ing. Milan Dobeka, Jinsk 168, 742 58 Pbor